Finansia Web and App Agreements

Allmänna villkor App 2018-09-01

1§ Definitioner

Med Finansia avses Finans IA Fakturatjänst AB, 556901-4227. Med kund eller fakturautställare avses du som kund till Finansia. Fakturamottagare är mottagaren av din faktura. Texten "mellan parterna" avser fakturautställare och Fakturamottagare. Med deposition menas en av Finansia innehållen summa som betalas ut när fakturamottagaren erlagt full betalning till Finansia.

2§ Allmänt

Dessa villkor gäller för Finansia App som ger företag möjlighet till kostnadsfri fakturering via e-faktura, hjälp med betalningar samt kravhantering. För att hantera Finansias app och dess funktioner tar vi hjälp av ett antal olika företag och system. Finansia är ej skyldig till skadestånd för eventuell skada om dessa företag eller system skulle lida av störningar. För att kunna fullgöra Finansias åtaganden överförs fakturan till Finansia med 100% deposition.

3§ Prissättning

Finansias app är gratis att använda om du använder tjänsten fakturatjänst via e-faktura. Använder du övriga tjänster: se bilaga för respektive tjänst med tillhörande villkor.

4§ Fakturautställarens garantier

Fakturautställaren garanterar att:

5§ Service

Finansia åtar sig att i enlighet med sina vid varje tid tillämpade rutiner tillhandahålla kunden nedan nämnda administrativ service beträffande fakturafordringar:

6 § Utbetalning

Sedan Finansia mottagit betalning från slutkund ska utbetalning ske till kund utan dröjsmål. Finansia äger här rätt att dra av eventuella kostnader för tex porto och användande av kreditförsäkring. Betalning sker till det av kunden tidigare anvisat konto. Finansia ansvarar ej för att kontrollera huruvida kontot är giltigt eller tillhör kunden.

7 § Betalning direkt till kunden

Om likvid för fakturafordran skulle erläggas direkt till fakturautställaren skall meddelande omedelbart lämnas till Finansia. Kunden ska samtidigt påminna fakturamottagaren om att vid fortsatta affärsförbindelser ska betalning erläggas direkt till Finansia.

8 § Rätt till återföring

Finansia har rätt att stänga fakturan vid tex tvister eller om mottagaren hamnat på obestånd.

9 § Underrättelseskyldighet

Om fakturamottagaren hos kunden eller till Finansia bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot verkställd fakturering skall den av parterna, som mottagit sådant meddelande, omedelbart underrätta den andre parten därom. Kunden skall omedelbart underrätta Finansia skriftligen om fakturamottagarens eller kundens adress ändras.

10 § Finansias överlåtelserätt

Finansias rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får överlåtas på annan.

11 § Ränta och kravavgifter

Fakturamottagaren och fakturautställaren debiteras ränta på sin vid varje tid förfallet belopp. Dröjsmålsränta: 25.2%. Finansia medges rätt att justera den angivna räntesatsen om det allmänna ränteläget förändras i förhållande till vad som gällde vid den tidpunkt som avtalet signerades eller att det motiveras av kreditpolitisk åtgärd beslutad av myndighet eller riksdag. Påminnelseavgift utgår om 60 kronor vid förfallen faktura.

12 § Kravhantering

Slutkunden påförs Finansia kostnader och arbete för att anskaffa, bevara, bevaka och driva in Finansias fordran. Ersättning skall härvid således utgå för Finansias kravåtgärder. Kund äger ej rätt att få dessa krediterade. Vid önskan om kreditering tas kostnaderna ut från fakturatutställaren i samband med betalning från mottagaren.

13 § Finansias rätt att säga upp avtalet

Fullgör inte kunden i behörig ordning sina förpliktelser på grund av detta avtal eller annan förbindelse till Finansia eller om säkerhet för detta avtal eller annan kundens förbindelse till Finansia inte längre är betryggande eller eljest föreligger risk att kunden inte kommer att fullgöra sina förbindelser i behörig ordning har Finansia rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

14 § Begränsningar av Finansias ansvar

Finansia är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndig-hetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad eller bojkott och lockout gäller även om Finansia själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Finansia är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Finansia har varit normalt aktsam.

15 § Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därav uppkomna rättsförhållande skall om inte annat avtalats avgö-ras i Blekinge Tingsrätt.

16 § Rut/Rot

Finansia erbjuder administration av Rut och Rot-avdrag enligt var tid gällande prislista Det åligger kunden att kontrollera att ansökningar gjorts, blivit utbetalda samt kompletterade. Finansia är ej skadeståndsskyldig för uteblivna eller felaktiga ansökningar.

17 § Personuppgifter

Information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet finns i vår personuppgiftspolicy. Genom att godkänna Villkoren accepterar du den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i vår Personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicyn finns på Finansias hemsida: www.finansia.se

18 § Personuppgiftsbiträde och Personuppgiftsansvarig

Mot dig som kund till Finansia är vi Personuppgiftsansvarig. Mot Fakturamottagaren är vi Personuppgiftsbiträde. Genom godkännande av dessa villkor så godkänner ni även vårt personuppgiftsbiträdesavtal som finns på finansia.se/villkor.

___________________________________________